кIалэ

кIалэ


юноша
пшъашъэхэмрэ кIалэхэмрэ девушки и юноши

Адыгэ-урыс гущыIалъ. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "кIалэ" в других словарях:

 • кIалэ — (кIалэр, кIалэхэр) 1. молодой, ая, ое НыбжьыкI Ар кIалэ нахь жъэп 2. мальчик Шъао Ащ кIалэу иIэр бэ, ау пшъашъэ иIэп КIалэр пIофытэмэ уеIофытэжьы гущ. 3. парень, молодой человек КIалэмрэ пшъашъэмрэ къызэдэшъуагъэх …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • кIэлъигъэчъагъ — (кIэлъегъачIэ) езгъ. послал, а, о за ним бегом ЧъэкIэ кIалэ лъигъэкIуагъ Бригадирэу губгъом кIуагъэм кIалэ кIэлъигъэчъагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • акушер — (акушерыр, акушерхэр) акушер Бзылъфыгъэ лъэрмыхьэм кIэлэцIыкIу ыгъотынэу хъумэ ыкIи кIалэ зигъотыхэкIи медицинэмкIэ IэпыIэгъу езытэу, ащ фэгъэсагъэр ары, врач …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гъогурыкIу — (гъогурыкIор, гъогурыкIохэр) 1. путник, пассажир Гъогу тетыр ары ГъогурыкIо кIалэ горэ къыдэхьагъ ГъогурыкIо гъогу тенэрэп гущ. 2. прохожий, ая, ее Зыщыщыр амышIэрэ цIыф ЛIы гъогурыкIом дежьагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • егъэкIэсыгъ — зыпI. гл. сидел а, о на тороках Шыум ыкIыбкIэ ятIонэрэу шым тесыр ары Шыум зы кIалэ егъэкIэсыгъэу ехьы …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зигъэкIэлагъ — (зегъэкIалэ) езгъ. молодился, лась, лось КIалэ фэдэу зишIыгъ, кIэлашъо зытырегъао Ащ лъэшэу зегъэкIалэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • иIагъ — (иI) инверсивнэ гл. имел, а, о: Унэ иIагъ КIалэ иI ИIэ щыIэп, тхьамыкI …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къихъуагъ — (къехъо) лъым. появился, лась, лось (в), народился, лась, лось, родился, лась, лось Къыщыхъугъ Унагъом кIалэ къихъуагъ Хэкум ар лIы дэгъоу къихъуагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къыгъэджагъ — (къегъаджэ) езгъ. побудил, а, о крикнуть Къыгъэкууагъ Машинэр ядэжь къызыдахьэм кIалэ къыгъэджагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къыгъэкIуагъ — (къегъакIо) езгъ. прислал, а, о ЗэIукIэ зэрэщыIэщтыр къыриIонэу бригадирым дэжь тхьаматэм кIалэ къыгъэкIуагъ Сымаджэр больницэм ыщэнэу тхьаматэм машинэр къыгъэкIуагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къыгъэхъун — (къыгъэхъугъэ) гл. имасд. 1. сотворить КъыгъэшIын КIалэ бэу къыгъэхъун ыгу хэлъ 2. вырастить ЫпIун, ылэжьын Егугъумэ цIыфым былымыр къыгъэхъун ылъэкIыщт 3. пасти Чэмыр къыгъэхъун ыIуи губгъом дифыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»